Start
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle w razie zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia mieszanego Drukuj Email
wtorek, 20 października 2020 12:36

 

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle

w razie zawieszenia zajęć stacjonarnych

i przejścia na nauczanie na odległość (wariant C)

lub  zorganizowania kształcenia mieszanego (wariant B)

 

 

na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII SARS COV-2

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-mail, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Regulamin pracy ZS nr 3 w Jaśle w systemie hybrydowym od dnia 19.10.2020 w związku z ogłoszeniem żółtej strefy zagrożenia

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacji  pracy  w  systemie  hybrydowym  (mieszanym)  określa  formy 
i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle
w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19, dla oddziału/ grupy oddziałów bądź wszystkich oddziałów w szkole, co szczegółowo określi uprawniony organ.

2. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle.

W pracy zdalnej należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych (RODO).

3. Celem nauczania zdalnego jest realizacja podstawy programowej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Nauczyciele mogą modyfikować treści programowe, ograniczać je, przenosić, łączyć uwzględniając aktualną sytuację, wykorzystując odpowiednie metody oraz formy nauczania na odległość.

Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni.

5. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazywane są bieżące komunikaty, zarządzenia i zalecenia oraz informacje i załączniki dotyczące nauczania zdalnego.

6. Wychowawcy klas do końca września 2020 roku zbiorą informacje dotyczące aktualnych telefonów uczniów i rodziców w swojej klasie, możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.

7. Każdego dnia nauczyciele i uczniowie mają obowiązek sprawdzać wiadomości
w e-dzienniku i kierować się informacjami tam zawartymi.

8. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym /WARIANT B/ polega na:

 • organizowaniu zajęć danego oddziału w mniejszych grupach na terenie szkoły
  i jednocześnie dla pozostałej części zdalnie

lub

 • organizowaniu zajęć dla części klas na terenie szkoły, a dla pozostałych zdalnie,

w ustalonych okresach czasowych (zajęcia mogą odbywać się w systemie rotacyjnym)

 

9. Dla uczniów:

• pozostających na kwarantannie,

• przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad

uczniem),

• mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej
i posiadających opinię lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów
z nauczycielem ze względów epidemicznych, zostanie zorganizowane kształcenie zdalne.

 

10. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma Microsoft Teams Office 365.

W związku z możliwością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość, dyrekcja szkoły zorganizowała szkolenia na różnych poziomach dla nauczycieli z obsługi Office 365. Każdy nauczyciel zorganizuje we wrześniu jedno spotkanie on-line w klasie, w której przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem Microsoft Teams.

 

11. Platforma Microsoft Teams Office 365 jest narzędziem bezpłatnym i dostępnym dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły . Praca z wykorzystaniem tej platformy ma polegać na prowadzeniu lekcji online oraz przekazywaniu uczniom materiałów lub informacji
o materiałach do pracy indywidualnej; sprawdzaniu poprawności wykonywanej przez nich pracy, udzielaniu wskazówek, porad itp.. Można wykorzystać oprócz podręczników, zbiorów, lektur, strony internetowe (np. www.epodreczniki.pl , www.gov.pl, www.cke.gov.pl) oraz platformy edukacyjne, radiowe i telewizyjne materiały edukacyjne, materiały na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz inne.

 

II Nauczyciele

12. Za pośrednictwem platformy Microsoft Teams Office 365 prowadzone jest nauczanie zdalne jako wideolekcje w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

 

13. W przypadku problemów technicznych w realizacji nauczania online nauczyciel przesyła uczniom materiały i informacje możliwie jak najszybciej.

 

14. Przekazywanie uczniom informacji o materiałach do lekcji odbywa się za pomocą
e-dziennika wykorzystując zakładkę „Zadania domowe”.

 

15. Terminy  wykonania       zadań       nie       mogą       być       zbyt       krótkie.       Wiadomości  i  zadania  od  jednego  nauczyciela  (z  jednego  przedmiotu)  powinny  być  przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. Wychowawca nadzoruje współpracę nauczycieli
z uczniami.

16. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania kontaktu ze swoimi uczniami przez e-dziennik oraz platformę Teams.

 

17. W przypadku, gdy w trakcie nauczania zdalnego pojawią się problemy techniczne uczniowie lub ich rodzice powinni skontaktować się z wicedyrektorem bądź sekretariatem szkoły.

18. Zajęcia przewidziane w arkuszu organizacji szkoły prowadzone są według dotychczasowego rozkładu.

19. Prowadzący zajęcia w czasie 45 minutowej lekcji powinni przeznaczyć na pracę ucznia
z monitorem ekranowym łącznie najwyżej 30 minut. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania. Pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na połączenie /Teams/ z uczniami, którzy obywają zajęcia online, sprawdzenie obecności, konsultacje indywidulane z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia.

Nauczyciele prowadzący zajęcia sprawdzają obecność uczniów w wybranej i uzgodnionej
z uczniami formie/formach, przy czym obecność ucznia na lekcji online sygnalizowana jest przez niego przez zalogowanie się do aplikacji Teams. W przypadku lekcji prowadzonej bez łączenia się online, obecność ucznia jest notowana na podstawie informacji zwrotnej zawierającej rozwiązania zadań itp.

20. Tematy lekcji należy wpisywać do e-dziennika zgodnie z planem zajęć, nawet jeśli
z przyczyn obiektywnych nie udało się przeprowadzić zajęć o planowanych godzinach
i przeprowadzono je w innym terminie. W takim przypadku obok tematu lekcji należy wpisać „Lekcja odbyła się …………… (podać, kiedy)” albo „Z powodu problemów technicznych zamiast prowadzenia lekcji online przesłano uczniom materiały”.

21. Pedagog szkolny pełni dyżur udzielając konsultacji i porad w czasie dotychczasowego harmonogramu zajęć pedagoga za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej,
w formie telefonicznej, za pomocą platform edukacyjnych, np. Teams. Realizuje zadania związane z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym i Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.

22. Nauczanie indywidualne prowadzone jest wg dotychczasowego programu i rozkładu zajęć z tym, że zwraca się szczególną uwagę na realizację podstawy programowej.

23. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są wg dotychczasowego harmonogramu w formie telefonicznej, za pomocą wiadomości e-dziennika, poczty elektronicznej, pracy na platformach edukacyjnych, platformie Teams oraz innych formach i metodach uzgodnionych z rodzicami uczniów i uczniami.

III Uczniowie

24. W czasie korzystania z platformy Microsoft Teams 365 (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują się z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wideolekcji, wykonywania zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów. Jako obrazek profilowy uczniowie muszą wstawić tylko swoje faktyczne zdjęcie.

Do czynności zabronionych w szczególności należą:

 • ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich;
 • wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości (spam);
 • podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi;
 • tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji Teams (bez polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia);
 • wykorzystywanie aplikacji Teams, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online;
 • udostępnianie treści objętych prawami autorskimi;
 • udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem;
 • wykorzystywanie Usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa

25. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych, nieobecność ta musi być usprawiedliwiona przez rodzica lub dorosłego ucznia.

26. Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość:

- Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w Statucie Szkoły, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy,
a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

- odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line;

- wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;

- wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

- wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych elektronicznie, np.
w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

- testy online udostępnione przez nauczyciela;

- Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami statutu szkoły.

Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny rocznej zachowania.

IV Rodzice

27. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

Rodzic / prawny opiekun dziecka  ma  obowiązek  stałego  kontaktu  z  nauczycielem  w  razie  pojawiających  się  trudności  w  nauce  lub  innych  przyczyn  nieaktywności  ucznia   
w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, ).

Rodzice zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają
o bezpieczeństwo cyfrowe.

Rodzice powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania zdalnego
w przypadku choroby dziecka.

28. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.

29. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy konsultacji. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.

 

30. Pedagog i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów, są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującymi potrzebami.

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!