Start
PILNE!! INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
czwartek, 04 czerwca 2020 11:12

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

 

PRZYPOMINAMY:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.)

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub

po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)      wychodzi do toalety

3)      podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ)

4)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

 

 

 
" Wirtualny Dzień Maturzysty "
wtorek, 02 czerwca 2020 11:07

" Wirtualny Dzień Maturzysty". On-line! - 3 czerwca 2020 r.


 

Harmonogram Kampanii Studia 2020

 

 


 
Procedura postępowania zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji
niedziela, 31 maja 2020 19:50

 


Procedura postępowania zapobiegająca i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19 oraz uczniowie, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  2. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który postępuje zgodnie z procedurami Głównego Inspektoratu Sanitanego..
  3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
  4. Wyznacza się pracowników administracji, jako osoby odpowiedzialne za koordynowanie wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnić się, że uczniowie dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, a także, że z szatni korzysta jednocześnie nie więcej, niż 3 uczniów (maksymalnie 1 osoba na 4 m2 powierzchni szatni), przy zachowaniu, w miarę możliwości, dystansu społecznego 2 m – zarówno przed, jak i po zakończeniu konsultacji.
  5. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora wraz z nauczycielami i przekazywanego uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej.

 

Więcej…
 
Harmonogram rekrutacji
środa, 27 maja 2020 08:48

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Więcej…
 
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.
poniedziałek, 18 maja 2020 10:59

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 21
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!